Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN centrum de Appel

1 DEFINITIES

1.1 Onder zaalverhuurder wordt verstaan Centrum de Appel.
1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reservering-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.
1.3 Onder reserveringsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalhuurder en zaalverhuurder, waarbij zaalhuurder voor bepaalde tijd een of meerdere zalen huurt.
1.4 Onder zaalhuurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalhuurder en zaalverhuurder, waarbij zaalhuurder voor onbepaalde tijd een of meerdere ruimtes huurt.
1.5 Onder zalen wordt verstaan alle ruimten die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt.
1.6 Onder vaste huurder wordt verstaan een zaalhuurder die wekelijks en op een vast tijdstip, gedurende minimaal 35 weken per jaar (september tot en met augustus), een of meerdere zalen huurt. Niet gebruikte tijdsdelen dienen minimaal 6 weken voor aanvang bij verhuurder bekend te zijn.
1.7 Onder periodieke huurder wordt verstaan een zaalhuurder die ten minste acht weken achtereen, op een vast tijdstip een of meerdere zalen huurt.
1.8 Onder eenmalige huurder wordt verstaan een zaalhuurder die eenmalig een of meer zalen huurt.
1.9 Onder aanbetaling wordt verstaan een bedrag gelijk aan 35% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 40,00.
1.10 Onder gebruikers wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder.
1.11 Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de overeenkomst door zaalhuurder.

2 RESERVERING

2.1 Alle door zaalverhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat een door zaalhuurder getekende overeenkomst in het bezit is van zaalverhuurder en de eventuele aanbetaling door zaalverhuurder is ontvangen.
2.2 Indien zaalverhuurder de door de potentiële zaalhuurder getekende overeenkomst nog niet heeft ontvangen, en de zaalverhuurder de zaal (zalen) aan een derde kan verhuren, dan zal zaalverhuurder de potentiële zaalhuurder daar direct van in kennis stellen, en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van zaalverhuurder gebruik wil maken.
2.3 Zaalverhuurder is gerechtigd zaalhuurder een andere zaal aan te bieden dan volgens de reservering-/zaalhuur-overeenkomst zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor zaalhuurder. Indien de aangeboden zaal goedkoper is dan de gereserveerde zaal in de overeenkomst, heeft de zaalhuurder recht op het bedrag van de besparing.
2.4 Zaalhuurder verklaart door ondertekening van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met de Algemene Huurvoorwaarden.

3 ANNULERING

3.1 De annuleringsvoorwaarden gelden voor huurders van de ruimtes van Centrum De Appel. Voor vaste huurders (va 35 dagdelen per jaar) gelden aparte voorwaarden.
3.2 Aspirant-huurders kunnen maximaal één maand lang of tot het moment dat een andere gegadigde zich voor dezelfde ruimte meldt, een optie nemen op een zaalhuur voor één of meer dagdelen. In geval een tweede gegadigde zich meldt wordt contact opgenomen met de eerste gegadigde die dan 24 uur of een werkdag de gelegenheid krijgt om de optie om te zetten in een reservering, of niet.
3.3 Zodra de reservering definitief is en deze door de Appel is bevestigd, geldt tot een maand voor aanvang van de verhuur dat bij annulering van de reserveringsovereenkomst de huurder is gehouden om 10% van de huursom te voldoen over de in de reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur over een periode van maximaal 6 maanden.
3.4 In geval van annulering van de reserveringsovereenkomst binnen 30 tot 15 dagen voor aanvang van de verhuur is huurder gehouden om 50% van de huursom te voldoen over de in de reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur.
3.5 In geval van annulering van de reserveringsovereenkomst binnen 15 dagen voor aanvang van de verhuur is huurder gehouden om 80% van de huursom te voldoen over de in de reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur.
3.6 De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de reserveringsovereenkomst tot maximaal 6 maanden wordt verschoven. In geval van annulering van de verschoven reserveringsovereenkomst is huurder gehouden om 80% van de huursom te voldoen over alle in de verschoven reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur, alsmede de eventueel gemaakte onkosten voor bijvoorbeeld vermelding op de site van De Appel en het programmaboekje. De betaling hiervan geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur hiervoor en voor de annuleringskosten van de ruimte.
3.7 Annulering kan alleen schriftelijk en/of per e-mail geschieden.

4 BETALING

4.1 Facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum door zaalhuurder te zijn voldaan.
4.2 Indien een zaalhuurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan zaalverhuurder te vergoeden.
4.3 De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 september.

5 OPZEGGING (alleen voor vaste huurders)

5.1 Vaste zaalhuurders verbinden zich contractueel voor onbepaalde tijd, met een minimum termijn van een jaar, en een daarbij in acht te nemen opzegtermijn van vier maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5.2 Zaalverhuurder dient in geval van opzegging een zelfde termijn in acht te nemen.

6 GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

6.1 Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst/ zaalhuurovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
6.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet.

7 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
• het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering overeenkomst.
• wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde.
• overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan Centrum de Appel.
• gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en).
• het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.
• ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door zaalhuurder (of gebruikers).
7.2 Zaalverhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door zaalhuurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen het Centrum de Appel, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalhuurders aangeboden activiteiten.
8.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of verlies/vermissing van goederen van huurder of haar klanten/leden/gebruikers.
8.3 De huurder is aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit schade door onjuist gebruik van materialen of accommodatie.
8.4 Ten aanzien van letselschade (materieel en/of immaterieel) aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid.
8.5 De huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.

9 Onvoorziene omstandigheden

9.1 In gevallen  waar deze overeenkomst niet in voorziet vindt ad hoc overleg tussen partijen plaats, waarbij eventuele afspraken schriftelijk worden vastgelegd.
10 DIENSTEN DOOR ZAALVERHUURDER
(alleen voor vaste- en periodieke huurders)

10.1 Voor vaste- en periodieke huurders is vermelding van de door zaalhuurder aan te bieden activiteit op de website van Centrum de Appel gratis. Vermelding vindt plaats op basis van door zaalhuurder verstrekte gegevens, mits deze tijdig worden aangeleverd op door zaalverhuurder aangegeven formaat en datum.

11 TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

11.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ingeval er naar de mening van (een van) de partijen sprake is van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst, dan moet dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar worden gemaakt.
11.3 Partijen zullen in geval van een geschil allereerst pogen om in gezamenlijk overleg het geschil op te lossen.
11.4 Indien gezamenlijk overleg niet tot een oplossing van het geschil heeft geleid, dan kunnen partijen besluiten het geschil aan een arbitragecommissie voor te leggen die het geschil zal beslechten volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

11.2 Ingeval een geschil aan een rechter wordt voorgelegd, dan komen partijen bij dezen overeen dat de rechter in het arrondissement Arnhem/Nijmegen de bevoegde rechter is.